Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις πώλησης

Όλες οι παραγγελίες που τοποθετούνται με την Rxelectronics υπόκεινται στους όρους της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων πώλησης. Οποιαδήποτε υποτιθέμενη αλλαγή που υποβλήθηκε από τον αγοραστή σε οποιαδήποτε πρόσθετη τεκμηρίωση απορρίπτεται ρητά. Οι προεπιλεγμένοι όροι και προϋποθέσεις σχετικά με τη σειρά αγοράς του αγοραστή ή / και την αποτυχία της RXELectronics να αντιταχθούν σε αντικρουόμενους ή πρόσθετους όρους δεν θα αλλάξουν ή να προσθέσουν στους όρους της παρούσας συμφωνίας. Με την αποδοχή αυτής της εντολής πώλησης, ο αγοραστής δέχεται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης. Στο βαθμό που κάθε διάταξη της παρούσας συμφωνίας έρχεται σε αντίθεση με οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση που ορίζεται σε οποιαδήποτε προηγούμενη ή μεταγενέστερη τεκμηρίωση, οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας αντικαθιστούν και ελέγχουν. Οι εντολές που διατίθενται στις φόρμες που αποκλίνουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ενδέχεται να γίνουν αποδεκτές, αλλά αποκλειστικά βάσει ότι οι όροι της παρούσας συμφωνίας θα επικρατούν και οι όροι αυτοί θα είναι οι μοναδικοί όροι που διέπουν την εντολή. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων θα οδηγήσει σε τερματισμό μελλοντικής επιχείρησης.

Επικύρωση και αποδοχή παραγγελιών

Ο αγοραστής πρέπει να ασκεί τη διάταξη της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών πληροφοριών με ακρίβεια εντός επαρκούς χρόνου για να επιτρέψει την ολοκλήρωση της σειράς Rxelectronics. Η RXELECTRONICS ειδικεύεται στην ελλείπωση προϊόντων εξερεύνηση και την προμήθεια εξαρτημάτων στο σκληρό έως την εξεύρεση. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι αυτό το προϊόν δεν θα έχει πλέον ανιχνευσιμότητα στον αρχικό κατασκευαστή, ειδικά για το προϊόν με παλαιότερους κώδικες ημερομηνίας. Ο αγοραστής πρέπει να ορίζει κατά τη διάρκεια της παραγγελίας εάν απαιτεί χαρτιά ανιχνευσιμότητας που σχετίζεται με τον αρχικό κατασκευαστή για αποδοχή προϊόντος. Εάν ο αγοραστής δεν απαιτεί ρητά μια ανιχνευσιμότητα, ο αγοραστής παραιτείται από το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν για την έλλειψη τεκμηρίωσης ιχνηλασιμότητας και η RXELectronics θα απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση επιστροφής που προέκυψε από την έλλειψη τεκμηρίωσης ιχνηλασιμότητας. Η αποδοχή της παραγγελίας δεσμεύεται ρητά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που γράφονται κατά την εντολή πωλήσεων και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει κανείς από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην αποδοχή του αγοραστή, είτε λόγω επιβεβαίωσης είτε με άλλο τρόπο, να γίνει μέρος της εντολής πωλήσεων.
Όταν τοποθετείτε μια παραγγελία με την Rxelectronics, μπορούμε να επαληθεύσουμε τη μέθοδο πληρωμής, τη διεύθυνση αποστολής ή / και τον αριθμό αναγνώρισης του φόρου (εάν υπάρχει) πριν από την επεξεργασία της παραγγελίας σας. Η τοποθέτηση μιας παραγγελίας με την Rxelectronics αποτελεί αποδοχή των όρων που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία.
Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι η Rxelectronics μπορεί να ολοκληρώσει την παραγγελία σας με την επεξεργασία της παραγγελίας σας μετά την επαλήθευση των κεφαλαίων και τη μεταφορά του προϊόντος.
Η Rxelectronics μπορεί επίσης, κατά την κρίση του, να απορρίψει την παραγγελία σας και να απορρίψει την ολοκλήρωση οποιουδήποτε μέρους του. Εάν αποτύχουμε να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας που προέκυψαν από ορισμένους απροσδόκητους λόγους, η επίσημη ειδοποίηση θα απευθύνεται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων πληροφοριών επικοινωνίας που παρέχονται στην παραγγελία σας. Δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η εντολή μέχρι να αποσταλεί το προϊόν.

Πληροφορίες προϊόντος & Τιμολόγηση

Η RXELectronics δεσμεύεται να παρέχει ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις τιμές, αλλά δεν εγγυάται το νόμισμα ή την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών. Η Rxelectronics δεν παρουσιάζει την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών του προϊόντος και αποποιείται όλες τις αναπαραστάσεις, τις εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις βάσει οποιασδήποτε θεωρίας σε σχέση με τις πληροφορίες του προϊόντος. Οποιοδήποτε τυπογραφικό ή άλλο σφάλμα ή παραλείψεις σε οποιαδήποτε βιβλιογραφία πωλήσεων, τιμολόγηση, τιμολόγιο ή απόσπασμα υπόκειται σε διόρθωση χωρίς καμία ευθύνη στο τμήμα της Rxelectronics. Η RXELECTRONICS συνιστά τον αγοραστή να επικυρώσει οποιαδήποτε πληροφορία προϊόντος πριν από τη χρήση ή την ενεργοποίηση αυτών των πληροφοριών. Όλες οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και η Rxelectronics δεν είναι υπεύθυνη για τυπογραφικά ή άλλα σφάλματα ή παραλείψεις στις πληροφορίες του προϊόντος. Η RXELECTRONICS διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις προδιαγραφές οποιουδήποτε προϊόντος ή / και παρεχόμενης υπηρεσίας, οι οποίες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τυχόν εφαρμοστέες υποχρεώσεις ή να προκύψουν από τυχόν αλλαγές στις προδιαγραφές προϊόντων του κατασκευαστή που δεν επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ή την απόδοση.

Η τιμολόγηση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και άλλων εμπορευμάτων καθορίζεται με βάση την τάση της αγοράς. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας της Rxelectronics. Οι παραπομπές, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, ισχύουν μόνο την ημέρα της έκδοσης και η Rxelectronics μπορεί να τις αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Τιμολόγηση για το προϊόν πριν από την αποστολή μπορεί να αυξηθεί μετά από οποιαδήποτε αύξηση του κόστους της Rxelectronics, αλλάζει τις συνθήκες της αγοράς ή οποιεσδήποτε άλλες αιτίες πέραν του εύλογου ελέγχου της RXELECTRONICS. Οι τιμές είναι μόνο για προϊόντα και δεν περιλαμβάνουν φόρους, έξοδα αποστολής, καθήκοντα και οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις ή τέλη, όπως αμοιβές για ειδικές συσκευασίες και επισήμανση των προϊόντων, άδειες, πιστοποιητικά, τελωνειακές δηλώσεις και καταχωρίσεις. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στην πρόταση RXELectronics, παραθέτω ή τιμολόγιο, ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για όλες τις πρόσθετες αμοιβές. Τα προϊόντα πωλούνται σε μια βάση "AS-IS" και "ως διαθέσιμη". Οποιαδήποτε ανακάλυψη αναντιστοιχίας στην περιγραφή του προϊόντος, η διαθεσιμότητα ή η τιμολόγηση των εξαρτημάτων που αναφέρονται στην παραγγελία σας, θα σας ειδοποιήσουμε αμέσως με τις επιλογές για να διορθώσετε το ζήτημα. Η RXELECTRONICS διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει την πώληση των προϊόντων μεταξύ των αγοραστών της.

Αποδοχή προϊόντος

Ο αγοραστής πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την RXELectronics σχετικά με τυχόν ζημιές στην εξωτερική συσκευασία ή τα προϊόντα, την έλλειψη ή άλλη απόκλιση ("οπτικό ελάττωμα") εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αποστολής και πριν από την αποστολή σε έναν τελικό πελάτη. Διαφορετικά, ο αγοραστής θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τα προϊόντα και δεν μπορεί να ανακαλέσει την αποδοχή. Εάν ο αγοραστής δεν δίνει την ειδοποίηση αυτή, τα εμπορεύματα θα θεωρηθούν αποδεκτά από κάθε άποψη. Η χρήση οποιουδήποτε τμήματος της παραγγελίας μετά την παράδοση αποτελεί έγκριση και αποδοχή της εντολής από τον αγοραστή.

Επιστρέφει και επιστροφές

Όλα τα προϊόντα από την Rxelectronics υποδεικνύονται ακριβή ονόματα και αριθμοί μέρους του κατασκευαστή. Ελέγξτε προσεκτικά τον αριθμό, μάρκα και άλλες σχετικές πληροφορίες πριν τοποθετήσετε την παραγγελία. Η RXELectronics δεν θα δεχτεί καμία αίτηση επιστροφής ή αντικατάστασης εάν οι πελάτες κάνουν λάθος από μόνα τους.

1. Όροι απορρόφησης για επιστροφές ή αντικαταστάσεις:

1). Βεβαιωθείτε ότι η απόδειξη και ο έλεγχος στοιχείων εντός μιας εβδομάδας μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
2). Εάν υπάρχουν προβλήματα ποιότητας, παρακαλείσθε να εμφανίσετε την αναφορά δοκιμών από εξουσιοδοτημένα τεστ Σπίτια ή υποβληθεί η υποτιθέμενη αναφορά ανατροφοδότησης του χρήστη εντός 30 ημερών. Δεν γίνεται αποδεκτή μόλις λήξει. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διατηρήσει την αρχική συσκευασία και την ετικέτα για όλα τα προϊόντα που πρέπει να επιστραφούν ή να αντικατασταθούν.
3). Εάν ο πραγματικός αριθμός παραλαβής και το μοντέλο δεν ταιριάζουν, δώστε φωτογραφίες της απόδειξης, των αγαθών και των σχετικών φωτογραφιών για να αποδείξετε. Μόλις επιβεβαιώσει ότι η Rxelectronics έστειλε τα λάθος αγαθά, η Rxelectronics θα κανονίσει τις αντικαταστάσεις έγκαιρα για εσάς.
4). Εάν υποβάλετε αίτηση για επιστροφές λόγω προβλημάτων ποιότητας του προϊόντος, πρέπει να δώσετε λεπτομερή έκθεση δοκιμών απόδοσης, η οποία ενεργεί ως αντικαταστάσεις ή αποδεικνύει αποδείξεις για τη διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές.
5). Σχετικά με την εντολή αγοράς που εκδίδεται το τιμολόγιο ΦΠΑ, πρέπει να στείλετε το τιμολόγιο πίσω σε εμάς, καθώς επιβεβαιωθεί η επιβεβαίωση των επιστροφών.

2. Όροι αποδοχής για επιστροφές ή αντικαταστάσεις

1). Η αρχική συσκευασία και οι ετικέτες είναι κατεστραμμένες ή λείπουν.
2). Που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί ή δοκιμασμένα προϊόντα (με εξαίρεση τα προβλήματα ποιότητας των προϊόντων)
3). Εάν ο πελάτης δεν παρουσιάζει αντίρρηση στην ποιότητα του προϊόντος εντός 30 ημερών, η Rxelectronics θα το λάβει καθώς η ποιότητα του προϊόντος είναι πλήρως σύμφωνη με τις απαιτήσεις από προεπιλογή.
4). Το λάθος του πελάτη για λάθος παραγγελίες.

3. Διεύθυνση επιστροφής: Εάν επιβεβαιωθούν οι επιστροφές ή οι αντικαταστάσεις, θα σας προσφέρουμε συγκεκριμένη διεύθυνση αποστολής για επιστροφές ή αντικαταστάσεις.

4. Χρόνος επεξεργασίας για την εξυπηρέτηση πελατών:

1). Οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών της RXELectronics θα δεχτούν και θα λύσουν τις εφαρμογές επιστροφής σε 2 ημέρες μετά την υποβολή των πελατών τους.
2). Η RXELectronics θα επιστρέψει ή θα αντικαταστήσει τα εμπορεύματα μετά την επιστροφή.

5. Επίσκεψη εμπορευμάτων Περιγραφή:

1). Η RXELectronics θα φέρει το κόστος μεταφοράς που προκαλείται από λάθος ποσότητα, λάθος μοντέλο και προβλήματα ποιότητας προϊόντων.